Baza Wiedzy

Obowiązkowe wystawianie faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)


Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. Projekt ustawy KSeF.

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe projektu ustawy z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

 1. Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) od 1 stycznia 2024 roku.
   
 2. Będzie on miał zastosowanie do podatników, którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
   
 3. Obowiązek obejmie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C).
   
 4. Dostawy towarów i świadczenie usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą mogły być również dokumentowane e-fakturą.
   
 5. Przy użyciu KSeF będą wystawiane także faktury korygujące. Faktury korygujące wystawione po wejściu w życie niniejszej ustawy – bez względu na to, czy zostały wystawione przy użyciu KSeF, czy poza KSeF.
   
 6. VAT e-faktura korygująca powinna zawierać numer identyfikujący w KSeF fakturę, której dotyczy faktura korygująca. Wymóg ten nie dotyczy przypadków, gdy faktura korygowana nie posiada tego numeru.
   
 7. Pojawi się nowa funkcjonalność polegająca na proponowaniu sprzedawcy faktury korygującej dotyczącej elementów faktury pierwotnej (z wyłączeniem numeru NIP). Propozycja faktury korygującej zostanie oznaczona odrębnym numerem systemowym. Propozycja korekty nie będzie wywoływała skutków prawnych.
   
 8. Dopuszcza się również stosowanie tradycyjnych faktur przez podmioty niezobowiązane do wystawiania faktur przy zastosowaniu KSeF, min podmioty zagraniczne. W sytuacji gdy kontrahent wystawi dla takiego podmiotu e-fakturę będzie musiał udostępnić ją dodatkowo poza tym systemem – w dowolnej postaci, w sposób z nim uzgodniony.
   
 9. Datą wystawienia e-faktury jest dzień przesłania jej do KSeF. W przypadku awarii KSeF wypełnienie przez podatnika pola P1 „data wystawienia” we wzorze faktury będzie uznane za wystawienie faktury w dacie wskazanej przez podatnika w tym polu.
   
 10. Gdy fakturze zostanie nadany numer identyfikujący tę fakturę w KSeF wchodzi ona do obrotu prawnego z datą przesłania do KSeF. Zatem w przypadku wystawiania faktur w KSeF data wpisywana w polu P1 (odpowiadająca dacie wystawienia dokumentu określonej w art. 106e ust. 1 pkt 1) – za wyjątkiem sytuacji awarii systemu opisanej niżej – nie jest kluczowa.
   
 11. Istnieje poważny problem dotyczący kursu walutowego, który nie został rozwiązany. Zasadniczo jeżeli faktura wystawiana jest przed dniem powstania obowiązku podatkowego to dla celów VAT należy stosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Z tym, że dzień wystawienia faktury to dzień jej przyjęcia przez KSeF. Może to być inny dzień niż ten, w którym wystawiono fakturę w systemie.
   
 12. Za datę otrzymania faktury uznaje się dzień nadania tej fakturze numeru KSeF. Data ta jest widoczna dla odbiorcy e-faktury w systemie.
   
 13. Zostanie zachowana możliwość wystawiania e-faktur uproszczonych. Będą one wystawiane w KSeF – z ograniczonym, jak dotychczas, zakresem danych.
   
 14. Nie będzie uznawany za e-fakturę paragon z NIP do 450 zł. Dokumenty te nie będą spełniały wymagań dla e-faktur.
   
 15. Założono likwidację terminu 60 – dniowego zwrotu VAT i wprowadzenie w to miejsce terminu 40 – dniowego.
   
 16. Podatnicy wystawiający faktury korygujące zmniejszające w KSeF nie będą obowiązani do posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą, warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w tej fakturze oraz potwierdzającej, że warunki te zostały spełnione.
   
 17. Faktury wystawione za pośrednictwem KSeF, a tak naprawdę to wizualizacje tych faktur, będzie można wysyłać na mejla np. w formacie pdf lub w formie papierowej. Z tym, że podatnik oznaczać będzie każdą taką zwizualizowaną fakturę kodem weryfikującym, aby można było łatwo powiązać e-fakturę z wizualizacją.
   
 18. Niedostępność systemu spowodowana pracami serwisowymi będzie krótkotrwała i komunikowana z odpowiednim wyprzedzeniem.
   
 19. W przypadku awarii KSeF cała gospodarka się nie zatrzyma. Będzie można przesyłać faktury w formacie XML poza KSeF, a po usunięciu awarii trzeba będzie je wprowadzić do KSeF.
   
 20. Dodatkowo w sytuacji kryzysowej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym faktury, faktury korygujące oraz noty korygujące – będą mogły być wystawiane i dostarczane nabywcom wg dotychczasowych zasad (faktury w postaci papierowej lub elektronicznej).
   
 21. E-faktury będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.
   
 22. Podatnik będzie mógł wystawić notę korygującą tylko do faktury wystawionej poza KSeF.
   
 23. Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze. Karą pieniężną zostaną objęte przypadki, gdy: podatnik nie wystawił faktury przy użyciu KSeF – sytuacja taka będzie traktowana jako brak wystawienia faktury, lub podatnik w okresie awarii KSeF wystawił fakturę w postaci elektronicznej niezgodnie z udostępnionym wzorem, lub nie przesłał do KSeF, w określonym terminie, faktur wystawionych podczas awarii.
   
 24. Kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000 zł – w przypadku jeśli podatnik nie wystawił e-faktury lub wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem. Dodatkowo w przypadku, gdy podatnik nie przesłał w terminiefaktury do KSeF – nie mniej niż 500 zł.
   
 25. Przepisy dotyczące kar wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r., czyli pół roku po wejściu obowiązkowego KSeF.
   

Link do projektu:
Projekt (rcl.gov.pl)

W tym momencie trwają konsultacje społeczne ww. projektu ustawy. Jeżeli mają Państwo uwagi do ww. zmian to prosimy o informację