Tax Alert

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT

Od 1 kwietnia 2023 r. w życie wchodzi czasowe odwrotne obciążenie podatkiem VAT gazu, energii elektrycznej i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Nowa zmiana ustawy o podatku VAT obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. i dotyczy podatników, którzy świadczą lub nabywają te towary i usługi za pośrednictwem giełdy towarowej, rynku regulowanego lub Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF).

Regulacja dotyczy podmiotów spełniających określone warunki.

Aby zostać objętym obowiązkowym mechanizmem odwrotnego obciążenia należy łącznie spełnić warunki:

 • dostawcą towarów lub usług jest czynny podatnik VAT,
 • w przypadku dostaw gazu lub energii: nabywcą jest zarejestrowany podatnik VAT, którego główna działalność w odniesieniu do nabywania tych towarów polega na ich odsprzedaży i którego własne zużycie tych towarów jest nieznaczne,
 • w przypadku świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych: nabywcą jest zarejestrowany podatnik VAT,
 • dostawa tych towarów lub świadczenie tych usług odbywa się za pośrednictwem giełdy towarowej, rynku regulowanego lub OTF.

Katalog podmiotów objętych nowymi przepisami jest katalogiem otwartym.

W art. 145e ust. 2 ustawy co prawda wskazano podmioty objęte obligatoryjnym mechanizmem odwrotnego obciążenia, jednak sama konstrukcja tego artykułu czyni go katalogiem otwartym.

W ustawie wskazano bowiem, że regulacja dotyczy w szczególności:

 • podmiotów prowadzących giełdę towarową,
 • podmiotów będących towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim,
 • podmiotów prowadzących giełdową izbę rozrachunkową,
 • podmiotów prowadzących jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową,
 • podmiotów posiadających koncesję wydaną przez Prezesa URE umożliwiającą obrót gazem, energią elektryczną lub świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, a także
 • Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA lub spółką, której zlecono zadania wskazane w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Nowe zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego pod groźbą grzywny.

Przed sprzedażą/nabyciem towarów lub usług objętych regulacjami należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o rozpoczęciu dokonywania tych czynności.

Zawiadomienie ma zawierać:

 • dane składającego zamówienie (nazwa lub imię i nazwisko oraz NIP),
 • datę rozpoczęcia dokonywania czynności,
 • określenie rodzaju dokonywanych czynności.

W przypadku zmiany danych, na aktualizację zawiadomienia podatnicy mają 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku niezłożenia zawiadomienia lub jego aktualizacji, złożenia go po terminie lub wskazania danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym podatnikom grozi kara za wykroczenie skarbowe.

Projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Jednocześnie 29 marca 2023 r. na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego danych zawieranych w JPK_VAT.

Ewentualne uwagi można zgłaszać do 5 kwietnia 2023 r. elektronicznie na adres: sekretariat.PT@mf.gov.pl.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370905/katalog/12961661#12961661

Wprowadzona zmiana, pomimo że tymczasowa, może rodzić problemy, zwłaszcza w odniesieniu do zawiadomienia składanego pod groźbą grzywny. Ponieważ ustawodawca określił katalog podmiotów objętych regulacjami katalogiem otwartym, przepisy mogą dotyczyć wielu firm.

W przypadku problemów lub wątpliwości z interpretacją przepisów, pozostajemy do Państwa dyspozycji.