Życie Kancelarii

Podatek od przerzuconych dochodów: Czas na rozliczenie za 2022 rok i kluczowe informacje dla podatników CIT

Termin jego płatności za 2022 rok przypada już niedługo, bo 31 marca, czyli w terminie złożenia zeznania podatkowego (MF opublikowało projekt rozporządzenia wydłużającego ten termin, ale wg stanu dziś nie zostało ono jeszcze podpisane).

Do rozliczeń za miniony rok zastosowanie mają przepisy o przerzuconych dochodach w wersji obowiązującej w 2022 r., zawierające rozwiązania obejmujące podatkiem większą ilość podatników, niż ma to miejsce zgodnie z brzmieniem przepisów na 2023 r.

Niżej prezentujemy podstawowe informacje pozwalające na dokonanie wstępnej oceny podlegania podatkowi od przerzuconych dochodów.

Kto może podlegać podatkowi od przerzuconych dochodów?

Polski podatnik CIT dokonujący rozliczeń ze spółkami z grupy kapitałowej.

Jakich rozliczeń dotyczy podatek od przerzuconych dochodów?

Zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych pośrednio lub bezpośrednio przez polską spółkę na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu:

  • usług niematerialnych (doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze)
  • należności licencyjnych
  • kosztów finansowania dłużnego
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika, a także funkcji, aktywów i ryzyk.

Jeżeli ich suma poniesiona w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów (w tym amortyzacji ŚT i WNIP) poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie.

Jakie jeszcze inne warunki muszą być spełnione by podlegać temu podatkowi?

Jeśli suma poniesionych kosztów z ww. tytułów przekracza próg 3% kosztów to w dalszej kolejności należy zweryfikować czy:

  • podatek faktycznie zapłacony przez odbiorcę płatności w państwie siedziby jest niższy niż gdyby był opodatkowany stawką 14,25% CIT
    oraz koszty te:
  • podlegające zaliczeniu do kosztów podatkowych, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku odbiorcy płatności lub
  • wypłacane przez odbiorcę płatności w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych w tym samym roku
  • stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Co jeśli warunki są spełnione?

Od kwoty przerzuconych dochodów polski podatnik CIT musi co do zasady zapłacić 19% CIT (możliwe odliczenia od podatku – m.in. od podatku u źródła czy części finansowania dłużnego wyłączonego z kosztów uzyskania przychodów).

Czy można nie płacić tego podatku?

Przepisów o podatku o przerzuconych dochodach nie stosuje się jeśli płatności za wskazane wyżej usługi i należności są ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego, który rezydentem podatkowym kraju UE lub EOG i co ważne – prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Uwaga! Jeśli płatności są ponoszone na rzecz podmiotów ze Szwajcarii, USA czy Wielkiej Brytanii to kwestia podlegania temu podatkowi powinna być szczególnie wnikliwie przeanalizowana.

Jeśli płatności dotyczą podmiotów unijnych kluczowa jest ocena prowadzenia przez nie rzeczywistej działalności gospodarczej w myśl przepisów o przerzuconych dochodach.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie interpretacji przepisów o przerzuconych dochodach – prosimy o kontakt.

Z przyjemnością pomożemy Państwu w interpretacji i zastosowaniu tych przepisów. Tym bardziej, iż przepisy obowiązujące od tego roku nakładają w praktyce na podatnika obowiązek udokumentowania, że przesłanki do zapłaty tego podatku nie zostały spełnione.