Tax alert

Polski Ład 2.0 – projekt nowelizacji

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian do Polskiego Ładu. Zmiany dotyczą przede wszystkim PIT, składki zdrowotnej oraz składek ZUS.

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe projektu ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw:

Obniżenie stawki PIT z 17% do 12%

Dotyczy podatników rozliczających się według skali podatkowej, będących w pierwszym przedziale skali, tj. zarabiających do 120 tys. zł rocznie. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Nowelizacja w tym zakresie ma wejść w życie bezpośrednio po dniu ogłoszenia. W efekcie, ma dojść zastąpienia skomplikowanego i budzącego wątpliwości mechanizmu ulgi dla klasy średniej prostszym rozwiązaniem, opartym o niższą stawkę PIT.

Odliczenie części składki zdrowotnej

Odliczeniu od podstawy opodatkowania ma podlegać:

  • maksymalnie 8,7 tys. zł rocznie od dochodu – u podatników podatku liniowego,
  • 50% zapłaconej składki od przychodu – u podatników opodatkowanych ryczałtem,
  • 19% zapłaconej składki od podatku – u podatników na karcie podatkowej.

Objęcie komplementariuszy SKA składką zdrowotną i składkami ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. komplementariusze SKA zostaną objęci obowiązkiem odprowadzania składek ZUS i składki zdrowotnej, analogicznie jak wspólnicy pozostałych spółek – podatników CIT

Ujednolicenie zasad obliczania zaliczek na podatek (PIT-2)

MF zmienia także zasady stosowania kwoty wolnej w trakcie roku podatkowego w przypadku podatników mających więcej niż jedno źródło dochodów. Będą oni mogli upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3.600 zł). W przypadku pierwszej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. To sprawi, że wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek. Poza tym zniknąć ma podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r.

Te nowe zasady będą wymagały pewnego wysiłku pracodawców, którzy zostaną zobowiązani do wystąpienia do swoich pracowników (do 15 czerwca 2022 r.) o aktualizację wcześniej złożonego oświadczenia PIT-2, tj. do zapytania, czy pracownicy chcą skorzystać z nowych rozwiązań dotyczących stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek.

Brak reakcji pracownika (do 30 czerwca 2022 r.) oznaczać będzie jego decyzję o pozostaniu na dotychczasowych zasadach. Natomiast nowe oświadczenie pracownika w sprawie stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek będzie miało zastosowanie od dnia 1 lipca 2022 r.

PIT dla rodziców

Projekt przywraca preferencyjne opodatkowanie dochodów osób samotnych wychowujących dzieci.

Osoba samotnie wychowująca dzieci, na wniosek, będzie mogła płacić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów. Zgodnie z projektem do dochodów tej osoby nie będą doliczane dochody małoletniego dziecka z tytułu renty. Efektywnie oznacza to również przywrócenie możliwości korzystania z podwójnej kwoty wolnej.

Wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1.5 tys. zł rocznie.

Dodatkowo projekt podwyższa kwotę rocznych dochodów, które może uzyskać pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia), uczące się dziecko, bez zagrożenia, że rodzic traci prawo do omawianej preferencji. W stosunku do roku 2021 kwota ta wzrasta z 3 089 zł do równowartość dwunastokrotności renty socjalnej według stanu na grudzień roku podatkowego (16.061,28 zł).

Oprócz tego, renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł. Poza tym ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. W efekcie, od zasiłków nie będzie PIT do ustalonego w tych ulgach limitu.

Likwidacja ulgi na zabytki

Ministerstwo wycofuje się z tego pomysłu. Nowelizacja zachowuje jednak prawa nabyte do odliczenia wydatków na zakup i modernizację zabytkowych obiektów, poniesionych do dnia 30 czerwca 2022 r.

Odroczenie terminu na przekazywanie JPK w zakresie CIT i PIT do 2024-2026

Nowelizacja zmieni datę wejścia w życie obowiązków prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej JPK i przesyłania ich do urzędu skarbowego.

Nowe obowiązki zaczną realizować:

  • od 2024 r. podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro,
  • od 2025 r. podatnicy CIT (inni, niż wymienieni powyżej) obowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT oraz podatnicy PIT obowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT,
  • od 2026 roku pozostali podatnicy PIT i CIT.

 

Wejście w życie

Większość istotnych zmian ma wejść w życie w z dniem 1 lipca 2022 r. Pozostała ich część – z dniem 1 stycznia 2023 r., a zmiany związane z zastąpieniem ulgi dla klasy średniej – bezpośrednio po dniu ogłoszenia.

Czego brakuje:

Należy podkreślić, że zmiany nie dotyczą zatem będących przedmiotem kontrowersji szeregu innych kwestii wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, jak przykładowo: podatku minimalnego, przepisów o ukrytej dywidendzie i przerzuconych dochodach w CIT.

Do 2 kwietnia trwają konsultacje społeczne. Przygotujemy nasze stanowisko oraz zgłosimy uwagi do projektu. Jeżeli chcieliby Państwo przedstawić swoje spostrzeżenia, to oczywiście zachęcamy do kontaktu.