Wracasz z zagranicy?

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do skorzystania z tzw. ulgi na powrót. Korzystna preferencja podatkowa została stworzona, aby po dłuższym okresie życia i pracy za granicą, zachęcić Polaków do reemigracji.

Podatnikom, którzy przez ostatnie trzy lata mieszkali poza granicami Polski, ulga ta pozwala uniknąć zapłaty podatku dochodowego przez cztery lata po powrocie do kraju. Zwolnienie obejmuje przychody do kwoty 85 528 zł rocznie.

Jednak, aby skorzystać z ulgi, potencjalni beneficjenci muszą spełnić warunki określone w art. 21 ust. 43 ustawy o PIT. Szczególnie ważne jest posiadanie certyfikatu rezydencji lub innego dokumentu potwierdzającego zagraniczne miejsce zamieszkania w okresie trzech lat przed powrotem.

W najnowszej interpretacji DKIS z 24 kwietnia 2024 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.78.2024.2.ENB organ wyjaśnił istotę należytego udokumentowania statusu rezydenta podatkowego na terenie innego kraju, bowiem w innym wypadku prawo do ulgi może zostać zakwestionowane (jako brak spełnienia jednego z istotnych warunków):

„Podatnik powinien posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do zwolnienia. Wystarczy zatem, że podatnik posiada inne dokumenty, które potwierdzą jego miejsce zamieszkania w innym państwie, niemniej muszą być to dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

(…) innymi dowodami wskazującymi na miejsce zamieszkania poza Polską mogą być m.in. umowa o pracę, historia zatrudnienia, zagraniczne zeznania podatkowe, zagraniczna umowa najmu nieruchomości, paski wynagrodzeń, wyciągi bankowe czy też zagraniczne zaświadczenie od pracodawcy. Można w tym zakresie przedstawić również inne dowody”.

Interpretacja dotyczyła kobiety, która powróciła do Polski wraz z początkiem 2023 r. W okresie 22 lutego 2018 r. – 23 lutego 2022 r. studiowała, a następnie pracowała w Korei Południowej (w tym okresie była koreańską rezydentką podatkową).

Od 24 lutego 2022 r. do 17 stycznia 2023 r., wskutek licznych podroży, nie nabyła w żadnym miejscu statusu rezydenta podatkowego. Najdłuższy okres czasu spędziła w Brazylii, jednakże na podstawie wizy turystycznej.

Po powrocie do Polski nie miała natomiast innych niż wiza i pieczątki w paszporcie dokumentów potwierdzających jej pobyt w czasie późniejszych podróży po opuszczeniu Korei.

Etap podróżniczy przesądził o fakcie, iż po powrocie do Polski DKIS zakwestionował prawo do skorzystania z ulgi na powrót. Stwierdził, że skoro kobieta w okresie od 24 lutego 2022 r. do 17 stycznia 2023 r. nie miała w żadnym z państw rezydencji podatkowej, a tym samym nie posiada wymaganych dokumentów, które potwierdzałyby miejsce zamieszkania za granicą w tamtym okresie, to nie spełnia jednego z warunków, o których mowa w art. 21 ust. 43 ustawy o PIT.

FAQ dotyczące ulgi na powrót:

Jakie są warunki kwalifikacji do ulgi na powrót?

Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi udowodnić, że przez ostatnie trzy lata przed powrotem do Polski był rezydentem podatkowym w innym państwie.

Jak długo można korzystać z ulgi po powrocie do Polski?

Ulga na powrót obowiązuje przez cztery kolejne lata, licząc od początku roku w momencie powrotu do Polski lub od początku następnego roku.

Jaka jest maksymalna kwota zwolnionego dochodu?

Zwolnienie obejmuje przychody do kwoty 85 528 zł rocznie.

Jakie dokumenty są potrzebne do potwierdzenia prawa do ulgi?

Podatnik powinien przedłożyć dokumenty, takie jak certyfikat rezydencji lub inne dowody świadczące o zamieszkaniu za granicą przez ostatnie trzy lata przed powrotem.

Jakie warunki prawne trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na powrót?

Warunki ulgi są określone w art. 21 ust. 1 pkt 152 oraz art. 21 ust. 43 ustawy o PIT.

Jaki jest cel ulgi na powrót?

Ulga została wprowadzona, aby zachęcić obywateli pracujących za granicą do powrotu do Polski i osiedlenia się na stałe, wspierając ich integrację i udział w krajowym rynku pracy.